Bestemmingsplan Holzenbosch: 326 woningen in Voorthuizen

 
Persbericht

Het college van B&W van Barneveld heeft ingestemd met het Bestemmingsplan Holzenbosch dat de bouw van 326 woningen aan de zuidzijde van Voorthuizen mogelijk maakt. De ontwikkeling van Holzenbosch is een project van de gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld (WsB) en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort. De nieuwe woonwijk telt ruim 300 woningen in verschillende typen en prijsklassen.
 
De gemeenteraad stelt naar verwachting 16 december 2015 het bestemmingsplan vast; daarmee kan de bouw van Holzenbosch van start. De drie partijen zijn blij dat na jaren van intensieve voorbereiding de realisering van deze nieuwe woonwijk in Voorthuizen dichterbij komt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben van 10 juli tot en met 20 augustus jl. ter inzage gelegen. De gemeente Barneveld ontving negen zienswijzen. Het college van B&W heeft alle zienswijzen bekeken, maar ziet geen aanleiding om op basis van deze zienswijzen het plan aan te passen. Een belangrijke overweging van het college is dat in de afgelopen periode – in de contacten met omwonenden en Plaatselijk Belang Voorthuizen – al aanpassingen zijn gedaan in het ontwerp.
Daarmee is zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede en acceptabele aansluiting van de nieuwe wijk op de bestaande woonomgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afstand tot de achtertuinen van de bestaande woningen door middel van een (13 meter) brede groenstrook, de veranderde situering van de bouwblokken en een verlaging van de bouwhoogte van de meeste woningen naar 9 meter.

 

Woningbouwprogramma
De woonwijk Holzenbosch bestaat uit 326 woningen die als volgt zijn verdeeld:
- 151 rij tussenwoningen (33 blokken) 46%
- 66 hoekwoningen 20%
- 46 tweekappers 14%
- 25 vrijstaande woningen 8%
- 38 appartementen (2 locaties) 12%

 

Het programma voorziet in 30% sociale woningbouw (huur en koop) en 12% vrije sector huur.
Daarnaast is 10% in de prijsklasse vanaf € 170.000 tot € 200.000 geprogrammeerd en 14% in de prijsklasse € 200.000 - € 225.000. Verder is 34% in de categorie vanaf € 225.000 gepland, dit zijn met name hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Het percentage gestapelde bouw bedraagt 12% en betreft sociale huur- en vrije sector huurappartementen.

De drie ontwikkelende partijen (de gemeente Barneveld, WsB en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek) ontwikkelen elk een derde van het programma. Ten aanzien van de verdeling in de categorie goedkoop, middelduur en duur hebben alle partijen ongeveer dezelfde verdeling toebedeeld gekregen. Ook is sprake van een gelijke spreiding over het plangebied en daarmee ook ten aanzien van de fasering in de tijd.

 

Inrichtingsplan
De gemeente Barneveld is inmiddels gestart met het maken van een inrichtingsplan voor het openbaar gebied, de ligging van wegen en nutsvoorzieningen, parkeerplaatsen, groen en speelvoorzieningen. Het plan wordt naar verwachting eind dit jaar vastgesteld waarna het bouw- en woonrijp maken op basis van dit plan wordt aanbesteed. Het is dan de bedoeling na de zomer van 2016 te starten met het bouwrijp maken. De bouwstart van de eerste woningen vindt dan vervolgens in het vierde kwartaal van 2016 plaats.

 

Duurzaamheid
De gemeente Barneveld, WsB en Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek zijn met elkaar in gesprek om uitvoering te geven aan de moties van de gemeenteraad om – in het kader van de duurzaamheid – tenminste 20 tot 30 zogenoemde passieve én een aantal energieneutrale woningen te realiseren. Hierover worden de komende maanden concrete afspraken gemaakt en vastgelegd.


 
 

check them out